Ul. Lenartowicza 13/2 31-138 Kraków
+48 608 380 201
rejestracja@dentalking.pl

Informacja o pracowni rtg

Dbamy o Twój piękny uśmiech

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na
uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na

środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. 2021, poz. 1941.), informuję, że w jednostce
organizacyjnej:
Gabinet Stomatologiczny „DentalKing”
ul. Lenartowicza 13/2
31-138 Kraków
wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:
• uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące.
• uruchamianiu medycznej pracowni rentgenowskiej.

Jednostka posiada wymagane przepisami zezwolenie na uruchomienie medycznej
pracowni rentgenowskiej i stosowanie aparatu rtg wydane przez Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do
jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii B
narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie pomiarów dozymetrii
indywidualnej w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej
kategorii.
W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla
pracowników.
Przeprowadzone pomiary rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatu rtg,
potwierdziły, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w
pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także
osoby z ogółu ludności w przypadku pracowni rtg znajdującej się w budynku mieszkalnym przed
otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).
Kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia wykonywanie działalności związanej z
narażeniem zgodnie z zasadą optymalizacji wymagającą, żeby – przy rozsądnym uwzględnieniu
czynników ekonomicznych i społecznych oraz aktualnego stanu wiedzy technicznej – liczba
narażonych pracowników i osób z ogółu ludności oraz prawdopodobieństwo ich narażenia były jak
najmniejsze, a otrzymywane przez nich dawki promieniowania jonizującego były możliwie małe.

Na podstawie powyższych informacji stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie
miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
W związku z wykonywaniem wyżej opisanej działalności do środowiska nie są uwalniane substancje
promieniotwórcze.